اداره خدمات درمانی

 

اداره خدمات درمانی شرکت شامل این امور می‏باشد:

- امور نامنویسی

- امور درآمد و دریافت حق بیمه ها

- امور کمکهای کوتاه مدت

 اهم وظایف این اداره شامل موارد زیر می باشد:

- ثبت نام و تشکیل پرونده کارکنان سازمان منطقه آزد کیش و شرکتها و مؤسسات تابعه و بومیان

- دریافت حق بیمه 2/9 % ، 0.6% و سرانه بیمه مکمل بصورت ماهانه از کارکنان سازمان و شرکتهای تابعه

- انجام امور کمکهای کوتاه مدت بر اساس قرارداد مربوطه و ارسال اسناد و مدارک مرتبط به سازمان تأمین اجتماعی جهت درج در سوابق.

((شایان ذکر است در حال حاضر عقد قرارداد با مراکز درمانی، صدور معرفی نامه ها و بررسی و پرداخت اسناد درمانی از طریق شرکت بیمه گر طرف قرارداد شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش انجام می‌شود))

کمکهای موضوع این موافقت نامه از محل حق بیمه مذکور که باید توسط شرکت به واجدین شرایط پرداخت گردد به شرح زیر می‌باشد:

الف) پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری.

ب) پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری.

ج) پرداخت کمک هزینه ازدواج.

د) پرداخت هزینه کفن و دفن.

علاوه بر وظایف فوق، بیمه بومیان کیش (و هندورابی) و نیز بیمه مکمل درمان کارکنان سپاه و عملیات فرودگاه کیش، همچنین رسیدگی به شکایات بیمه ای و .... بخشی دیگر از وظایف این اداره را تشکیل می‏دهد.

امور نام نویسی

بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفل با معرفی‌نامه کارفرما و تعهد پرداخت حق بیمه و سرانه مربوط تحت پوشش قرار می‌گیرد.

افراد خانواده بیمه شده عبارتند از :

- همسر بیمه شده مرد.

- فرزندان ذکور بیمه شده در صورتی که کمتر از 22 سال تمام داشته باشند و در صورت ارائه گواهی اشتغال به تحصیل تا سن 25 سالگی (دانشجویان پزشکی تا 26 سالگی) و فرزندان اناث تا زمانی که ازدواج ننموده و یا اشتغال به کار نداشته و یا طبق نظریه کمیسیونهای پزشکی از کار افتاده و یا مطلقه باشند.

- فرزندان بیمه شده زن در صورتی که همسر وی تحت پوشش نظام حمایتی بیمه‌ای خاص نباشند.

- پدر و مادر بیمه شده

مدارک لازم جهت نام نویسی:

- معرفی نامه از کارفرما (تأیید پرداخت حق بیمه و سرانه از سازمان، شرکت ها و موسسات تابعه)

- تکمیل فرم نام نویسی

- دو قطعه عکس 4 × 3 جهت بیمه شدگان اصلی و تبعی (بیش از 2 سال)

- رونوشت کارت ملی

- رونوشت صفحات اول و دوم شناسنامه (ارائه اصل شناسنامه عکس‌دار فرزندان اناث بالای 18 سال)

- گواهی تحصیلی (برای فرزندان ذکور بالای 22 سال)

- اخذ تائیدیه از سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر عدم اشتغال به کار(برای فرزندان اناث بالای 18 سال و فرزندان ذکور بالای 22 سال)

 ((نوزادان از بدو تولد بیمه بوده و هزینه درمانی او پرداخت می‌شود و بیمه شده اصلی باید طی یکماه از تاریخ تولد با ارائه مدارک لازم نسبت به دریافت دفترچه بیمه درمانی برای نوزاد اقدام نماید))

مدارک لازم جهت استفاده از خدمات معرفی نامه:

بستری : دستور پزشک، ارائه کارت ملی یا دفترچه بیمه

عینک : دستور پزشک همراه با پرینت دستگاه معاینه چشم (اتورفراکتومتر) ، ارائه دفترچه بیمه

دندانپزشکی : ارائه دفترچه بیمه