فرصت های سرمایه گذاری

ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در جزیره زیبای کیش و جذب سرمایه گذار

همایش ها و نمایشگاه ها

برگزاری همایش ها و نمایشگاه های ملی و بین المللی در جزیره زیبای کیش

رفاه و خدمات درمانی

مدیریت رفاه و خدمات درمانی برای خدمت رسانی سلامت و پزشکی

مناقصه ها و مزایده ها

برگزاری مناقصه ها و مزایده ها در جزیره کیش

پروژه های انجام شده

بهترین راه سرمایه گذاری

نمایش پیغام Label