سقف تعهدات بیمه ای

 سقف تعهدات بیمه ای کارکنان

 

 عنوان

ماده - بند

دستورالعمل بیمه

سال 1401

ملاحظات

حداقل دستمزد مشمول بیمه

بند  1-6

1.393.250  ریال روزانه

بر اساس مصوبه وزارت کار

حداکثر دستمزد مشمول بیمه

بند 2-6

9.752.750  ریال روزانه

بر اساس مصوبه وزارت کار

سرانه مازاد بر حق بیمه

(سهم کارفرما)

بند 3-9

1.800.000  ریال

بدون افزایش -  با توجه به افزایش تعرفه ها و افزایش سقف تعهدات

سرانه پدر و مادر تحت تکفل

 (سهم کارفرما)

تبصره بند 3-9

-

بدون افزایش

 به عهده بیمه شدگان

سرانه مازاد بر حق بیمه

(سهم بیمه شده)

بند 3-9

600.000  ریال

بدون افزایش -  با توجه به افزایش تعرفه ها و افزایش سقف تعهدات

سرانه پدر و مادر تحت تکفل

(سهم بیمه شده)

تبصره بند 3-9

2.400.000  ریال

بدون افزایش -  با توجه به افزایش تعرفه ها و افزایش سقف تعهدات

سرانه مازاد بر حق بیمه

(سهم شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش)

بند 5-9

2.300.000 ریال

بابت پوشش مازاد بیمه درمان

سقف سالانه بیماریهای خاص و صعب العلاج

تبصره دو

 بند 6-12

بدون سقف

حذف سقف سالانه

اروتز و پروتز

بند 5-2-13

بدون سقف

حذف سقف سالانه

(طبق تعرفه مصوب وزارت بهداشت)

سمعک

بند 6-2-13

60.000.000 ریال

افزایش سقف سالانه

خدمات درمانی دندانپزشکی

ماده17

سقف بیمه‌ شده مجرد               30.000.000 ریال

سقف خانواده دو نفره                60.000.000 ریال

سقف خانواده سه نفره               90.000.000 ریال

سقف خانواده چهارنفره و بیشتر  120.000.000 ریال

افزایش تعرفه و سقف تعهدات

دندان مصنوعی (دست دندان)

بند 2-17

50.000.000 ریال / هر فک

برای افراد فاقد دندان

(خارج از سقف سالانه دندانپزشکی)

هزینه عینک و لنز

ماده 1-18

20.000.000 ریال / هر نفر

درصورت ارائه نمره چشم کامپیوتری با ذکر نام و نام خانوادگی ممهور به مهرمتخصص چشم یا اپتومتریست

رفع عیوب انکساری

(نقص بینایی هر چشم 3 دیوپتر یا بیشتر باشد)

ماده  2-18

75.000.000 ریال / هرچشم

تأیید شرکت بیمه گر قبل از انجام عمل ضروریست

سقف بستری عمومی

بند 1-19 و

تبصره یک

بدون سقف

حذف سقف تعهدات

سقف بستری فوق تخصصی

بند 1-19 و

 تبصره یک

بدون سقف

حذف سقف تعهدات

هزینه بلیط بیماران خاص

تبصره
بند 4-21

ماهانه یک بلیط رفت و برگشت

(جهت انجام اعمال کنترلی)

افزایش سقف تعهدات