بیمه حوادث گروهی مسافران نوروزی

در جهت ایجاد تسهیلات برای مسافران نوروزی:

تمامی مسافران محترم و معزز نوروزی در ایام نوروز از مورخ 1397/12/25 لغایت تا پایان 1398/01/15 تا سقف 5.000.000.000 با شرایط و تعهدات سرمایه فوت و نقص عضو ناشی از حوادث مشمول بیمه هر نفر از بیمه شدگان در هر حادثه به مبلغ 150 میلیون ریال و بابت هزینه های پزشکی هر نفر در هر حادثه تا مبلغ 40 میلیون ریال، تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفته اند.