مجتمع خدماتی سرو - فاز A2

مجتمع خدماتی سرو - فاز A2

مساحت زمین: 4232 مترمربع
زیربنای کل: 16621 مترمربع
بنای مفید: 8756 متر مربع
تعداد واحد: 97 غرفه خدماتی
موقعیت: جزیره کیش، شهرک میرمهنا