وام های صندوق پس‌انداز

1 - متقاضی باید از پرسنل قرارداد مدت معین و تمام وقت سازمان، شرکت ها و مؤسسات تابعه بوده و دارای حداقل یکسال سابقه خدمت باشد.
2 - داشتن حداقل یک سال واریزی حق السهم صندوق پس انداز از سوی سازمان، شرکت ها و مؤسسات تابعه الزامی می باشد.
تبصره: در خصوص وام ازدواج؛ داشتن حداقل شش ماه واریزی حق السهم صندوق پس انداز از سوی سازمان، شرکت ها و مؤسسات تابعه مورد نظر می باشد.
3 – معرفی شخص وام گیرنده از سوی سازمان، شرکت ها و مؤسسات تابعه.
4 – تکمیل فرم های مخصوص درخواست وام توسط متقاضی که به تائید ضامن و شرکت معرفی کننده رسیده باشد.
5 - وام گیرندگان می بایست در هنگام تسویه حساب با سازمان، شرکت ها و مؤسسات تابعه نسبت به تسویه کامل وام دریافتی اقدام نمایند. در غیر این صورت ضامن و یا شرکت معرفی کننده، موظف به پرداخت اقساط باقی مانده دریافت کننده وام می باشد.

ادامه

1- وام ضروری براساس میزان حق السهم نزد صندوق پس انداز و حداکثر تا سقف مبلغ 200 میلیون ریال قابل پرداخت می باشد.
2- درخواست مجدد برای دریافت وام ضروری در صورتی امکان پذیر است که تمام یا حداقل دو سوم وام قبلی تسویه شده باشد. (مانده وام قبلی به حساب واریز و فیش ان ارائه شود)

ادامه

1- ارائه گواهی اشتغال به تحصیل از مراکز دانشگاهی معتبر که در برگیرنده زمان درخواست وام باشد، از سوی متقاضی دریافت وام الزامی می باشد.
2- در هر مقطع تحصیلی وام دانشجویی یکبار به متقاضی پرداخت می شود.

ادامه

1- ارائه تصویر فیش واریزی یا مدارک اعزام معتبر از سوی متقاضی دریافت وام الزامی می باشد..
2- درخواست مجدد وام زیارتی منوط به تسویه کامل وام قبلی می باشد.
3- وام زیارتی حداکثر به شش نفر از اعضای خانواده متقاضی(با احتساب پدر و مادر) اعطاء می شود.
4- وام زیارتی مربوط به سفرهای زیارتی حج تمتع، عمره، عتبات عالیات(کربلای معلی و سوریه) و سایر اماکن مقدس خارج از کشور می باشد.
5- وام زیارتی به هر یک از متقاضیان حداکثر تا سقف 70 میلیون ریال شامل 5 نفر از اعضاء خانواده با احتساب پدر و مادر (برای هر نفر مبلغ 14 میلیون ریال) در نظر گرفته شده است.

ادامه

1- حداکثر شش ماه از تاریخ ازدواج در زمان درخواست وام، سپری شده باشد.
2- وام ازدواج در طول همکاری با سازمان، شرکت ها و مؤسسات تابعه برای یکبار و ازدواج اول قابل پرداخت می باشد و تنها در صورت فوت همسر و ازدواج مجدد متقاضی، برای بار دوم قابل پرداخت است.
3- ارائه اصل و تصویر سند ازدواج(عقدنامه)، شناسنامه زوج و زوجه از سوی متقاضی وام ازدواج، الزامی می باشد.
4- مبلغ وام ازدواج 70 میلیون ریال است و در صورتی که زوج و زوجه هر دو از کارکنان سازمان، شرکت ها و مؤسسات تابعه باشند به هر یک 70 میلیون ریال جمعاً 140 میلیون ریال قابل پرداخت خواهد بود.

ادامه