موضوع فعالیت شرکت

موضوع و هدف شرکت عبارت است از:

ماده 1- نام شرکت، شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص) است که دارای تابعیت ایرانی بوده و صد در صد سهام آن متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش است و از این پس در این اساسنامه به اختصار "شرکت" نامیده می شود.

ماده 2- نوع شرکت سهامی خاص بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و در چار چوب مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران اداره می شود.

ماده 3- هدف شرکت بسترسازی به منظور رشد و توسعه اقتصادی، صنعتی، عمرانی، بازرگانی منطقه آزاد کیش از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی و ارائه خدمات پشتیبانی به کلیه فعالان اقتصادی منطقه، در چارچوب سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 4- شرکت مجاز است در چارچوب سیاست های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری -  صنعتی و ویژه اقتصادی جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

الف- سرمایه گذاری در کلیه فعالیت های توسعه ای با مشارکت سایر سرمایه گذاران تا سقف چهل و نه درصد با رعایت سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون اجرای آن.

ب- انجام فعالیت ها و اقدامات لازم و اطلاع رسانی در خصوص شناسایی، جذب و هدایت سرمایه گذاران توانمند داخلی و خارجی در جهت استفاده بهینه از منابع و امکانات و ظرفیت های منطقه و کمک به ارتقای سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش.

ج- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و مؤسسات اعتباری و کارگزاری در سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب موازین شرعی و مقررات قانونی.

د- بررسی طرح های سرمایه گذاری و ارائه خدمات پشتیبانی و اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه توسعه سرمایه گذاری.

هـ- تهیه بسته های سرمایه گذاری به منظور ایجاد و شناسایی فرصت ها و پروژه های سرمایه گذاری در قالب طرح جامع منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش.

و- انجام هرگونه عملیات مجاز در راستای تحقق اهداف اساسنامه شرکت.