بیانیه مأموریت شرکت

بیانیه مأموریت شرکت

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش، به عنوان یکی از شرکت های تابعه سازمان منطقه آزاد کیش، به منظور رشد و توسعه اقتصادی این جزیره زیبا از طریق ترویج و تسهیل سرمایه گذاری، ارائه خدمات کسب و کار موثربه فعالین اقتصادی و حمایت از حقوق ذینفعان ایجاد گردیده است.رسالت فوق از طریق اهداف ذیل محقق میگردد:
- شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری
- بررسی طرح های سرمایه گذاری و ارائه خدمات پشتیبانی و اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی

تاریخچه شرکت

تاریخچه شرکت

 شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش(سهامی خاص) در تاریخ 1365/3/27 با شماره ثبت 60434 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران با نام شرکت صید کیش ( سهامی خاص ) به ثبت رسیده است و در تاریخ 1377/4/18 به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده نام شرکت به سرمایه گذاری و توسعه کیش تغییر یافته و در تاریخ 1379/4/11 در جزیره کیش با شماره 878 به ثبت رسیده است و از تاریخ 86/01/01 به بهره برداری رسید.

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت

موضوع و هدف شرکت عبارت است از:

هدف شرکت عبارت است از رشد و توسعه اقتصادی، صنعتی، عمرانی و بازرگانی جزیره کیش از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی و همچنین ارائه خدمات عمومی و بازرگانی به کلیه فعالین اقتصادی منطقه می باشد. لذا شرکت جهت تحقق اهداف فوق مجاز است به عملیات ذیل مبادرت ورزد.

- انجام کلیه امور بازرگانی و بحری در چارچوب قانون صادرات و واردات و قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور.

- ایجاد مراکز تأسیساتی ، تعمیراتی، ساختمانی و ارائه خدمات مربوطه...