مجتمع مسکونی گلستان

       فاز  1  مجتمع مسکونی گلستان

درزیر بنای کل 7887 متر مربع، در قالب 108 واحد مسکونی و در مجاورت مرکز خرید گلستان احداث گردید.

     فاز  2  مجتمع مسکونی گلستان

با زیربنای کل 4814 متر مربع در مجاورت فاز اول آن و در قالب 52 واحد مسکونی احداث گردیده است.