مساحت زمین: 20681 مترمربع
تعداد واحد: 96
تعداد طبقات: 12 طبقه
موقعیت: مجاور میدان پارس
مساحت: 65،95،130 مترمربع