سوابق فعالیت شرکت در زمینه سرمایه گذاری

- سرمایه گذاری در کلیه فعالیت های توسعه ای با مشارکت سایر سرمایه گذاران

- شناسایی، جذب و هدایت سرمایه گذاران توانمند داخلی و خارجی جهت استفاده بهینه از منابع و امکانات و ظرفیت های منطقه 

- کمک به ارتقاء سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش