جدول تعرفه و فرانشیز

نوع خدمات

مراکز  طرف قرارداد

مراکز  غیر طرف قرارداد

بیمارستان کیش

ویزیت

فرانشیز 10%  مطابق قرارداد

فرانشیز 10% براساس قرارداد با بیمه آسیا

فرانشیز 10%

آزمایشگاه، تصویربرداری

  فرانشیز 10%  مطابق قرارداد

فرانشیز 10% براساس تعرفه کار گروه هیأت دولت

فرانشیز 10%

دارو

 (غیر از داروهای زیبایی و تقویتی)

داروهای تحت پوشش بیمه های پایه و خارجی بدون مشابه ایرانی فرانشیز  10% 

داروهای خارج از پوشش بیمه های پایه و یا خارجی دارای مشابه ایرانی فرانشیز  20% 

مشابه مراکز طرف قرارداد 

مشابه مراکز طرف قرارداد 

سایر اقدامات سرپایی

10%  مطابق قرارداد

10%  طبق تعهدات و براساس تعرفه های مصوب

فرانشیز 10%

دندانپزشکی

مطابق قرارداد بدون فرانشیز

مطابق با تعرفه مصوب بیمه آسیا بدون فرانشیز

بدون فرانشیز

عینک و لنز

حداکثر تا تعرفه مصوب بدون فرانشیز

حداکثر تا تعرفه مصوب بدون فرانشیز

حداکثر تا تعرفه مصوب بدون فرانشیز

لیزیک

حداکثر تا تعرفه مصوب فرانشیز 10%

حداکثر تا تعرفه مصوب فرانشیز 10%

---

بستری

کلیه بیمه شدگان

فرانشیز 10% (بیمارستان های دولتی بدون فرانشیز)

فرانشیز 10% (بیمارستان های دولتی بدون فرانشیز)

بدون فرانشیز

پدر و مادر

فرانشیز 10% (بیمارستان های دولتی بدون فرانشیز)

فرانشیز 10% (بیمارستان های دولتی بدون فرانشیز)

بدون فرانشیز

بیماریهای خاص و صعب العلاج

بدون فرانشیز مطابق قرارداد

بدون فرانشیز طبق تعرفه کار گروه هیأت دولت

بدون فرانشیز مطابق قرارداد

ارتز و پروتز

فرانشیز 10% (براساس نرخ مصوب وزارت بهداشت)

فرانشیز 10% (براساس نرخ مصوب وزارت بهداشت)

فرانشیز 10% (براساس نرخ مصوب وزارت بهداشت)