جدول تعرفه و فرانشیز

نوع خدمات

مراکز  طرف قرارداد

مراکز  غیر طرف قرارداد

بیمارستان کیش

ویزیت

فرانشیز 10% 

براساس قرارداد با شرکت بیمه گر

فرانشیز 10%

براساس تعرفه مصوب هیأت دولت

فرانشیز 10%

آزمایشگاه، تصویربرداری

  فرانشیز 10% 

براساس قرارداد با شرکت بیمه گر

فرانشیز 10%

براساس تعرفه مصوب هیأت دولت

فرانشیز 10%

دارو

 (غیر از داروهای زیبایی و تقویتی)

داروهای تحت پوشش بیمه های پایه و

خارجی بدون مشابه ایرانی فرانشیز  10% 

مشابه مراکز طرف قرارداد 

مشابه مراکز طرف قرارداد 

سایر اقدامات سرپایی

فرانشیز 10% 

براساس  قرارداد با شرکت بیمه گر

فرانشیز 10% 

طبق تعهدات و براساس تعرفه مصوب هیأت دولت

فرانشیز 10%

دندانپزشکی

بدون فرانشیز

تا سقف مصوب سالانه

براساس تعرفه مورد توافق با شرکت بیمه گر

بدون فرانشیز

تا سقف مصوب سالانه

دو برابر تعرفه هیأت دولت برای بخش خصوصی

بدون فرانشیز

تا سقف مصوب سالانه

عینک و لنز

بدون فرانشیز

تا سقف مصوب سالانه

بدون فرانشیز

تا سقف مصوب سالانه

بدون فرانشیز

تا سقف مصوب سالانه

لیزیک

فرانشیز 10%

تا سقف مصوب سالانه

فرانشیز 10%

تا سقف مصوب سالانه

---

بستری

کلیه بیمه شدگان

فرانشیز 10%    براساس قرارداد با شرکت بیمه گر

(بیمارستانهای دولتی بدون فرانشیز)

فرانشیز 10%   براساس تعرفه مصوب هیأت دولت

(بیمارستانهای دولتی بدون فرانشیز)

بدون فرانشیز

پدر و مادر

فرانشیز 10%   براساس قرارداد با شرکت بیمه گر

(بیمارستانهای دولتی بدون فرانشیز)

فرانشیز 10%   براساس تعرفه مصوب هیأت دولت

(بیمارستانهای دولتی بدون فرانشیز)

بدون فرانشیز

بیماریهای خاص و صعب العلاج

بدون فرانشیز

براساس  قرارداد با شرکت بیمه گر

بدون فرانشیز

براساس تعرفه مصوب هیأت دولت

بدون فرانشیز

ارتز و پروتز

فرانشیز 10%

براساس نرخ مصوب وزارت بهداشت

فرانشیز 10%

براساس نرخ مصوب وزارت بهداشت

فرانشیز 10%

براساس نرخ مصوب وزارت بهداشت