تاریخچه شرکت

 شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص) در تاریخ 1365/3/27 با شماره ثبت 60434 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران با نام شرکت صید کیش ( سهامی خاص ) به ثبت رسیده است و در تاریخ 1377/4/18 به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده نام شرکت به سرمایه گذاری و توسعه کیش تغییر یافته و در تاریخ 1379/4/11 در جزیره کیش با شماره 878 به ثبت رسیده است و از تاریخ 86/01/01 به بهره برداری رسید.