بیمه بازرگانی(بیمه اموال،تجهیزات و پروژه ها)

صدور بیمه نامه های آتش سوزی، حوادث، مسئولیت مدنی، تمام خطر پروژه ها ، شخص ثالث و بدنه خودروهای شرکت از طریق  اداره رفاه و بیمه و بصورت انتخاب یکی از شرکت های بیمه گر با رعایت صرف و صلاح شرکت انجام می گیرد.