شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش که در تاریخ 1379/۴/۱1 با شماره ۸۷۸ در اداره ثبت شرکت های جزیره کیش به ثبت رسیده است به عنوان یکی از شرکت های تابعه سازمان منطقه آزاد کیش، به منظور رشد و توسعه اقتصادی این جزیره زیبا از طریق ترویج و تسهیل سرمایه گذاری، ارائه خدمات کسب و کار مؤثر به فعالین اقتصادی و حمایت از حقوق ذینفعان ایجاد گردیده است.هدف شرکت عبارت است از رشد و توسعه اقتصادی، صنعتی، عمرانی و بازرگانی جزیره از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی و ارائه خدمات عمومی و بازرگانی به کلیه فعالین اقتصادی منطقه.

خدمات

سرمایه گذاری و بازرگانی

ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری در جزیره زیبای کیش و جذب سرمایه گذارهای داخلی و خارجی

همایش ها و نمایشگاه ها

برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها در جزیره کیش

رفاه و خدمات درمانی

مدیریت رفاه و خدمات درمانی برای خدمت رسانی به کارکنان تحت پوشش سازمان منطقه آزاد کیش

مناقصه ها و مزایده ها

برگزاری مناقصه ها و مزایده ها در جزیره کیش

پروژه های انجام شده

بهترین راه سرمایه گذاری

نمایش پیغام Label