بر اساس ابلاغیه سازمان از مورخ 1395/11/09 اجرای یک فقره قرارداد تنظیم شده فی ما بین سازمان منطقه آزاد کیش و هتل پردیسان مشهد به این امور واگذار و از پایان قرارداد فوق الذکر 1396/05/31 به مدت یکسال، و در حال حاضر تا مورخ 1401/12/29 شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش رأساً نسبت به تمدید قرارداد مذکور اقدام نموده است.

شایان ذکر است، استفاده از هتل فوق الذکر برای کلیه کارکنان به همراه خانواده به مدت 3 شب رایگان است.

فرم درخواست استفاده از خدمات هتل را دانلود نمائید.