تاریخچه و اطلاعات اساسی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش(سهامی خاص) تاریخ 11/4/1379 در جزیره کیش با شماره 878 به ثبت رسیده است

تاریخچه و اطلاعات اساسی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش(سهامی خاص) در تاریخ 27/3/1365 طی شماره 60434 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران با نام شرکت صید کیش ( سهامی خاص ) به ثبت رسیده است و در تاریخ 18/4/1377 به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده نام شرکت به سرمایه گذاری و توسعه کیش تغییر یافته و در تاریخ 11/4/1379 در جزیره کیش با شماره 878 به ثبت رسیده است.

****