تعرفه و فرانشیز

تعرفه و فرانشیز

جدول تعرفه و فرانشيز


نوع خدمات

مراكز  طرف قرارداد

مراكز  غير طرف قرارداد

بيمارستان كيش

ويزيت

10% مطابق قرارداد

10% براساس تعرفه كار گروه هيأت دولت

10%

آزمايشگاه، تصويربرداري

10% مطابق قرارداد

10% براساس تعرفه كار گروه هيأت دولت

10%

دارو

 (طبق فارماكوپه)

داروهاي توليد داخل 10%

داروهاي خارجي بدون مشابه داخلي

طبق ليست مورد تعهد شركت 30%

داروهاي توليد داخل 10%

داروهاي خارجي بدون مشابه داخلي

طبق ليست مورد تعهد شركت 30%

داروهاي توليد داخل 10%

داروهاي خارجي بدون مشابه داخلي

طبق ليست مورد تعهد شركت 30%

ساير اقدامات سرپايي

10% مطابق قرارداد

10% براساس تعرفه كار گروه هيأت دولت اقدامات درماني جديد و فاقد تعرفه

با فرانشيز 25%

10% 

دندانپزشكي

مطابق قرارداد بدون فرانشيز

مطابق با تعرفه مصوب شركت بدون فرانشيز

بدون فرانشيز

عينك و لنز

حداكثر تا تعرفه مصوب بدون فرانشيز

حداكثر تا تعرفه مصوب بدون فرانشيز

حداكثر تا تعرفه مصوب بدون فرانشيز

ليزيك

حداكثر تا تعرفه مصوب بدون فرانشيز

حداكثر تا تعرفه مصوب بدون فرانشيز

---

بستري

كليه بيمه شدگان

خصوصي درجه يك 20% ، ساير مراكز 10% بيمارستانهاي دولتي رايگان

نظير مراكز طرف ‌قرارداد

بدون فرانشيز

پدر و مادر

بيمارستانهاي خصوصي درجه يك 20%  

دولتي و درجه دو بدون فرانشيز

نظير مراكز طرف‌ قرارداد

دولتي : رايگان

بدون فرانشيز

بيماريهاي خاص و صعب العلاج + دارو

بدون فرانشيز طبق تعرفه مصوب

بدون فرانشيز طبق تعرفه مصوب

بدون فرانشيز طبق تعرفه مصوب

ارتز و پروتز

طبق ليست تعهدات سازمان تامين اجتماعي ، تعرفه نسخ ، استعلام بهاء و با 10% فرانشيز

طبق ليست تعهدات سازمان تامين اجتماعي ، تعرفه نسخ ، استعلام بهاء و با 10% فرانشيز

طبق ليست تعهدات سازمان تامين اجتماعي،  تعرفه نسخ ، استعلام بهاء و با 10% فرانشيز  سقف تعهدات بیمه ای طبق  دستورالعمل اجرائي بيمه خدمات درماني شركت، سال 1395

عنوان

ماده 

      بند

سال 1395

ملاحظات

حداقل دستمزد مشمول بيمه

بند

 1-6

270.722 ريال روزانه

 بر اساس مصوبه وزارت كار

حداكثر دستمزد مشمول بيمه

بند

 2-6

1.895.054 ريال روزانه

بر اساس مصوبه وزارت كار

سرانه مازاد بر حق بيمه

(سهم كارفرما)

بند

 3-9

950.000 ريال

با توجه به افزايش تعرفه ها و افزايش سقف تعهدات

سرانه پدر و مادر تحت تكفل

(سهم كارفرما)

تبصره بند 3-9

1.900.000 ريال

دو برابر ساير بيمه شدگان

سرانه مازاد بر حق بيمه

(سهم بيمه شده)

بند

 3-9

320.000 ريال

بابت بيمه تكميلي

سرانه پدر و مادر تحت تكفل

(سهم بيمه شده)

تبصره بند 3-9

320.000 ريال

بابت بيمه تكميلي

سقف سالانه بيماريهاي خاص

 و صعب العلاج

تبصره دو بند 6-12

600.000.000 ريال

افزايش سقف سالانه

خدمات درماني دندانپزشكي

ماده

17

سقف بيمه‌شده مجرد

10.000.000 ريال

بر اساس تعرفه هاي مصوب شركت بدون كسر فرانشيز

سقف خانواده

20.000.000 ريال

سقف بستري عمومي

بند 1-19و تبصره يك

250.000.000 ريال

(پدر و مادر 180.000.000 ريال)

افزايش سقف سالانه

سقف بستري فوق تخصصي

بند 1-19و تبصره يك

500.000.000 ريال

(پدر و مادر 350.00.000 ريال)

افزايش سقف سالانه

عینک

لیزیک چشم برای رفع عیوب انکساری واستیگماتیسم با شرایط حداقل نقص بینایی 4دیوپتر

بند1-18

و

2-18

عینک سالیانه  1.000.000ریال برای هر نفر

لیزیک حداکثر 20.000.000 ريال فقط یکبار در طی دوره بیمه با تائیدپزشک معتمد

 درصورت استفاده از عینک، هزینه  از سقف لیزیک کسر می گردد

----------------