مدیریت مالی

مدیریت مالی

اهم فعالیتها و وظایف این مدیریت به شرح ذیل می باشد: 

اين اداره مسئوليت انجام رسيدگي و ثبت کليه صورتحساب هاي مربوط به شرکت اعم از صورت وضعيت پروژه هاي مشارکتی، خريدها و صورت هزينه هاي انجام شده توسط تنخواه گردان ها و ساير هزينه هاي عملياتي شرکت و صدور مجوز پرداخت هاي مربوطه را عهده دار مي باشد.

تهيه و تنظيم ليست حقوق و مزاياي ماهيانه کارکنان و ثبت اسناد مربوط به دفاتر مالي شرکت و انجام امور مالي مربوط به امور رفاه و درمان و همچنين انجام امور مالي مربوط به کارکنان تعاوني سازمان منطقه آزاد کيش (شاغل در شرکت) از اهم وظايف اين اداره مي باشد.

* نگهداري و حفظ موجودي مواد و کالاي متعلق به شرکت و ثبت کليه وقايع مالي مربوط اعم از خريد، مصرف ... و همچنين تهيه گزارشات مديريتي مورد نياز در مقاطع زماني مختلف، اهم وظايف اين اداره مي باشد.

* نگهداري و حفظ اموال ودارائي هاي شرکت و ثبت کليه وقايع مالي مربوطه اعم از خريد، فروش، اسقاط و ... و همچنين تهيه گزارشات مديريتي مورد نياز در مقاطع زماني مختلف، اهم وظايف اين اداره مي باشد.