معرفی مسئولین

**********

معرفی مسئولین

سید رضا سراج

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

ایمیل:r.seraj@idc.kish.ir

-------------------------------------------------------------------

محمد رضا سعیدی
رئیس هیئت مدیره
ایمیل:
--@kish.ir

-------------------------------------------------------------------

عباس نوربخش

عضو هیئت مدیره
ایمیل: 
  ---@idc.kish.ir

-------------------------------------------------------------------


  • keywords تست,معرفی,kjh