معرفی مسئولین

تست تست

معرفی مسئولین

سید رضا سراج

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

ایمیل:r.seraj@idc.kish.ir

-------------------------------------------------------------------

فریدون فدایی دولت
رئیس هیئت مدیره
ایمیل:
--@kish.ir

-------------------------------------------------------------------

محمد حسن ابولحسنی

عضو هیئت مدیره
ایمیل: 
  ---@idc.kish.ir

-------------------------------------------------------------------

احمد رضا شامبیاتی
عضو هیئت مدیره
ایمیل:
@idc.kish.ir

  • keywords تست,معرفی,kjh