رفاه و بیمه

رفاه و بیمه

صندوق پس انداز کارکنان سازمان و شرکت های تابعه


دستورالعمل شرايط عضويت و پرداخت وام های صندوق پس‌انداز


شرایط عمومی (وام ضروری، دانشجویی، زیارتی و ازدواج)

1 - متقاضی باید از پرسنل قرارداد مدت معین و تمام وقت سازمان، شرکت ها و مؤسسات تابعه بوده و دارای حداقل یکسال سابقه خدمت باشد.

2 - داشتن حداقل یک سال واریزی حق السهم صندوق پس انداز از سوی سازمان، شرکت ها و مؤسسات تابعه الزامی می باشد.

تبصره: در خصوص وام ازدواج؛ داشتن حداقل شش ماه واریزی حق السهم صندوق پس انداز از سوی سازمان، شرکت ها و مؤسسات تابعه مورد نظر می باشد.

3 – معرفی شخص وام گیرنده از سوی سازمان، شرکت ها و مؤسسات تابعه.

4 – تکمیل فرم های مخصوص درخواست وام توسط متقاضی که به تائید ضامن و شرکت معرفی کننده رسیده باشد.

5 - وام گیرندگان می بایست در هنگام تسویه حساب با سازمان، شرکت ها و مؤسسات تابعه نسبت به تسویه کامل وام دریافتی اقدام نمایند. در غیر این صورت ضامن و یا شرکت معرفی کننده، موظف به پرداخت اقساط باقی مانده دریافت کننده وام می باشد.

شرایط اختصاصی (وام ضروری، دانشجویی، زیارتی و ازدواج)

1 –  شرایط اختصاصی وام ضروری

1 – 1 وام ضروری براساس میزان حق السهم نزد صندوق پس انداز و حداکثر تا سقف مبلغ 100 میلیون ریال قابل پرداخت می باشد.

2 – 1 -  درخواست مجدد برای دریافت وام ضروری در صورتی امکان پذیر است که تمام یا حداقل    دو سوم وام قبلی تسویه شده باشد. (مانده وام قبلی به حساب واریز و فیش ان ارائه شود)

2 – شرایط اختصاصی وام دانشجویی

1 – 2 -  ارائه گواهی اشتغال به تحصیل از مراکز دانشگاهی معتبر که در برگیرنده زمان درخواست وام باشد، از سوی متقاضی دریافت وام الزامی می باشد.

2 – 2 – در هر مقطع تحصیلی وام دانشجویی یکبار به متقاضی پرداخت می شود.

3 –شرایط اختصاصی وام زیارتی

1 – 3 - ارائه تصویر فیش واریزی یا مدارک اعزام معتبر از سوی متقاضی دریافت وام الزامی می باشد..

2 – 3 - درخواست مجدد وام زیارتی منوط به تسویه کامل وام قبلی می باشد.

3 – 3 - وام زیارتی حداکثر به شش نفر از اعضای خانواده متقاضی(با احتساب پدر و مادر) اعطاء      می شود.

4 – 3 - وام زیارتی مربوط به سفرهای زیارتی حج تمتع، عمره، عتبات عالیات(کربلای معلی و سوریه) و سایر اماکن مقدس خارج از کشور می باشد.

4 – وام زیارتی به هر یک از متقاضیان حداکثر تا سقف 30 میلیون ریال شامل 6 نفر از اعضاء خانواده با احتساب پدر و مادر (برای هر نفر مبلغ 5 میلیون ریال) در نظر گرفته شده است.

4 – شرایط اختصاصی وام ازدواج

1 – 4 - حداکثر شش ماه از تاریخ ازدواج در زمان درخواست وام، سپری شده باشد.

2 – 4 - وام ازدواج در طول همکاری با سازمان، شرکت ها و مؤسسات تابعه برای یکبار و ازدواج اول قابل پرداخت می باشد و تنها در صورت فوت همسر و ازدواج مجدد متقاضی، برای بار دوم قابل پرداخت است.

3 – 4 - ارائه اصل و تصویر سند ازدواج(عقدنامه)، شناسنامه زوج و زوجه از سوی متقاضی وام ازدواج، الزامی می باشد.

4 – 4 - مبلغ وام ازدواج 30 میلیون ریال است و در صورتی که زوج و زوجه هر دو از کارکنان سازمان، شرکت ها و مؤسسات تابعه باشند به هر یک 30 میلیون ریال جمعاً 60 میلیون ریال قابل پرداخت خواهد بود.

******************

جدول انواع وام

ردیفنوع واممبلغ حق السهم نزد صندوق پس انداز کارکنانسقف وامبازپرداختکارمزدتوضیحات
1ضروریتا 20.000.000 ریال حق السهم نزد صندوق.50,000,00036ماه8درصدبازپرداخت اقساط وام از 24 ماه به 36 ماه و کارمزد وام از 12% به 8% تغییر یافت.
از 20.000.001 ریال تا 40.000.000 ریال حق السهم نزد صندوق.70,000,00036ماه8درصد
از 40.000.001 ریال تا 60.000.000 ریال حق السهم نزد صندوق.80,000,00036ماه8درصد
از 60.000.001 ریال تا 80.000.000 ریال حق السهم نزد صندوق.90,000,00036ماه8درصد
از 80.000.001 ریال به بالا حق السهم نزد صندوق.100,000,00036ماه8درصد
2دانشجویینوع اول: کاردانی.30,000,00036ماه8درصدبازپرداخت اقساط وام از 24 ماه به 36 ماه و کارمزد وام از 12% به 8% تغییر یافت.
نوع دوم: دانشجوی دوم در یک خانواده و هم زمان. (کاردانی)10,000,00036ماه8درصد
نوع سوم: کارشناسی.40,000,00036ماه8درصد
نوع چهارم: دانشجوی دوم در یک خانواده و هم زمان. (کارشناسی)20,000,00036ماه8درصد
نوع پنجم: کارشناسی ارشد.60,000,00036ماه8درصد
نوع ششم: دکترا.80,000,00036ماه8درصد
3وام زیارتی.30,000,00018ماهبدون کارمزدبازپرداخت اقساط وام از 12 ماه به 18 ماه تغییر یافت.
4وام ازدواج.30,000,00024ماهکارمزد 100.000بازپرداخت اقساط وام از 20 ماه به 24 ماه تغییر یافت.

*********


بیمه بازرگانی (بیمه اموال، تجهیزات و پروژه ها) :

  • صدور بیمه نامه های آتش سوزی، حوادث، مسئولیت مدنی، تمام خطر پروژه ها ، شخص ثالث و بدنه خودروهای شرکت از طریق  اداره رفاه و بیمه و بصورت انتخاب یکی از شرکت های بیمه گر با رعايت صرف و صلاح شرکت انجام می گیرد.