معاونت مالی، اداری و پشتیبانی

اداره حسابداری ، اداره انبار ، اداره جمعداری اموال

بیشتر

معاونت سرمايه گذاری و بازرگانی

سرمايه گذاری و مشارکت ،اهداف اداره سرمایه گذاری و مشارکت ،بازرگانی خارجی

بیشتر
معاونت مالی، اداری و پشتیبانی
سرمايه گذاری و بازرگانی

اخبار ویژه

اردوی تیم ملی شمشیر بازی در کیش

اخبار