مساحت زمین: 8500 مترمربع

زیربنای مفید: 17000 مترمربع

موقعیت: فاز 1 شهرک نوبنیاد

کاربری: مسکونی