مساحت زمین: 4524 مترمربع

زیربنای کل: 25115.20 مترمربع

بنای مفید: 14024.40 مترمربع

موقعیت: کیش، فاز 7 صدف

کاربری: مختلط