سقف تعهدات بیمه ای

 عنوان

ماده -بند

سال 1400

ملاحظات

حداقل دستمزد مشمول بیمه

بند  1-6

885.165 ریال روزانه

بر اساس مصوبه وزارت کار

حداکثر دستمزد مشمول بیمه

بند 2-6

6.196.155 ریال روزانه

بر اساس مصوبه وزارت کار

سرانه مازاد بر حق بیمه (سهم کارفرما)

بند 3-9

1.800.000 ریال

با توجه به افزایش تعرفه ها و افزایش سقف تعهدات

سرانه پدر و مادر تحت تکفل (سهم کارفرما)

تبصره بند 3-9

-

به عهده بیمه شدگان

سرانه مازاد بر حق بیمه (سهم بیمه شده)

بند 3-9

600.000 ریال

بابت بیمه تکمیلی

سرانه پدر و مادر تحت تکفل (سهم بیمه شده)

تبصره بند 3-9

2.400.000 ریال

بابت بیمه تکمیلی

سقف سالانه بیماریهای خاص و صعب العلاج

تبصره دو بند6-12

بدون سقف

افزایش سقف سالانه

اروتز و پروتز

بند 5-2-13

بدون سقف

افزایش سقف سالانه

سمعک

بند 6-2-13

40.000.000 ریال

افزایش سقف سالانه

خدمات درمانی دندانپزشکی

ماده17

سقف بیمه‌ شده مجرد 20.000.000 ریال

سقف خانواده دو نفره 40.000.000 ریال

سقف خانواده سه نفره 60.000.000 ریال

سقف خانواده چهار نفره و بیشتر 80.000.000 ریال

افزایش تعرفه و سقف تعهدات

دندان مصنوعی (دست دندان) بند 2-17 35.000.000 ریال / هر فک

برای افراد فاقد دندان

(خارج از سقف سالانه دندانپزشکی)

هزینه عینک و لنز

ماده 1-18

10.000.000 ریال  هر نفر

ارائه نمره چشم کامپیوتری با ذکر نام و نام خانوادگی ممهور به مهرمتخصص چشم یا اپتومتریست

رفع عیوب انکساری

(نقص بینایی هر چشم 3 دیوپتر یا بیشتر باشد)

ماده  2-18

50.000.000 ریال  هرچشم

در صورتیکه نقص بینایی هر چشم  3 دیوپتر یا بیشتر باشد (تأیید شرکت بیمه گر قبل از انجام عمل ضروریست)

سقف بستری عمومی

بند 1-19 و تبصره یک

بدون سقف

افزایش سقف تعهدات

سقف بستری فوق تخصصی

بند 1-19 و تبصره یک

بدون سقف

افزایش سقف تعهدات

هزینه بلیط بیماران خاص

تبصره بند 4-21

ماهانه یک بلیط رفت و برگشت

(جهت انجام اعمال کنترلی)

افزایش سقف تعهدات