سقف تعهدات بیمه ای

 

عنوان

ماده -بند

سال 1395

ملاحظات

حداقل دستمزد مشمول بیمه

بند  1-6

270.722 ریال روزانه

 بر اساس مصوبه وزارت کار

حداکثر دستمزد مشمول بیمه

بند 2-6

1.895.054 ریال روزانه

بر اساس مصوبه وزارت کار

سرانه مازاد بر حق بیمه- (سهم کارفرما)

بند 3-9

950.000 ریال

با توجه به افزایش تعرفه ها و افزایش سقف تعهدات

سرانه پدر و مادر تحت تکفل (سهم کارفرما)

تبصره بند 3-9

1.900.000 ریال

دو برابر سایر بیمه شدگان

سرانه مازاد بر حق بیمه(سهم بیمه شده)

بند 3-9

320.000 ریال

بابت بیمه تکمیلی

سرانه پدر و مادر تحت تکفل (سهم بیمه شده)

تبصره بند 3-9

320.000 ریال

بابت بیمه تکمیلی

سقف سالانه بیماریهای خاص و صعب العلاج

تبصره دو بند6-12

600.000.000 ریال

افزایش سقف سالانه

خدمات درمانی دندانپزشکی

سقف خانواده 20.000.000 ریال

ماده17

سقف بیمه‌شده مجرد

10.000.000 ریال

بر اساس تعرفه های مصوب شرکت بدون کسر فرانشیز

سقف بستری عمومی

بند 1-19و تبصره یک

250.000.000 ریال

(پدر و مادر 180.000.000 ریال)

افزایش سقف سالانه

سقف بستری فوق تخصصی

بند 1-19و تبصره یک

500.000.000 ریال

(پدر و مادر 350.00.000 ریال)

افزایش سقف سالانه

عینک

لیزیک چشم برای رفع عیوب انکساری واستیگماتیسم با شرایط حداقل نقص بینایی 4دیوپتر

بند1-18

و

بند2-18

 

عینک سالیانه  1.000.000ریال برای هر نفر

لیزیک حداکثر 20.000.000 ریال فقط یکبار در طی دوره بیمه با تائیدپزشک معتمد

درصورت استفاده از عینک، هزینه  از سقف لیزیک کسر می گردد

---