سقف تعهدات بیمه ای

 عنوان

ماده -بند

سال 1399

ملاحظات

حداقل دستمزد مشمول بیمه

بند  1-6

611.809  ریال روزانه

بر اساس مصوبه وزارت کار

حداکثر دستمزد مشمول بیمه

بند 2-6

4.282.663 ریال روزانه

بر اساس مصوبه وزارت کار

سرانه مازاد بر حق بیمه (سهم کارفرما)

بند 3-9

1.200.000ریال

با توجه به افزایش تعرفه ها و افزایش سقف تعهدات

سرانه پدر و مادر تحت تکفل (سهم کارفرما)

تبصره بند 3-9

-

به عهده بیمه شدگان

سرانه مازاد بر حق بیمه (سهم بیمه شده)

بند 3-9

410.000 ریال

بابت بیمه تکمیلی

سرانه پدر و مادر تحت تکفل (سهم بیمه شده)

تبصره بند 3-9

1.610.000 ریال

بابت بیمه تکمیلی

سقف سالانه بیماریهای خاص و صعب العلاج

تبصره دو بند6-12

بدون سقف

افزایش سقف سالانه

اروتز و پروتز

بند 5-2-13

بدون سقف

افزایش سقف سالانه

سمعک

بند 6-2-13

30.000.000 ریال

افزایش سقف سالانه

خدمات درمانی دندانپزشکی

ماده17

سقف بیمه‌ شده مجرد     20.000.000 ریال

سقف خانواده دو نفره      40.000.000 ریال

سقف خانواده سه نفره و بیشتر  60.000.000 ریال

افزایش تعرفه و سقف تعهدات

هزینه عینک و لنز

ماده 1-18

10.000.000 ریال  هر نفر

ارائه نمره چشم کامپیوتری با ذکر نام و نام خانوادگی ممهور به مهرمتخصص چشم یا اپتومتریست

رفع عیوب انکساری

ماده  2-18

40.000.000 ریال  هرچشم

در صورتیکه نقص بینایی هر چشم  3 دیوپتر یا بیشتر باشد (تأیید شرکت بیمه گر قبل از انجام عمل ضروریست)

سقف بستری عمومی

بند 1-19 و تبصره یک

بدون سقف

افزایش سقف تعهدات

سقف بستری فوق تخصصی

بند 1-19 و تبصره یک

بدون سقف

افزایش سقف تعهدات

هزینه آمبولانس هوایی

 بند 6-21

بدون سقف

افزایش سقف تعهدات