سقف تعهدات بیمه ای

 

عنوان

ماده -بند

سال 1397

ملاحظات

حداقل دستمزد مشمول بیمه

بند  1-6

370.423 ریال روزانه

 بر اساس مصوبه وزارت کار

حداکثر دستمزد مشمول بیمه

بند 2-6

2.592.961 ریال روزانه

بر اساس مصوبه وزارت کار

سرانه مازاد بر حق بیمه (سهم کارفرما)

بند 3-9

1.000.000ریال

با توجه به افزایش تعرفه ها و افزایش سقف تعهدات

سرانه پدر و مادر تحت تکفل (سهم کارفرما)

تبصره بند 3-9

2.000.000 ریال

دو برابر سایر بیمه شدگان

سرانه مازاد بر حق بیمه(سهم بیمه شده)

بند 3-9

340.000 ریال

بابت بیمه تکمیلی

سرانه پدر و مادر تحت تکفل (سهم بیمه شده)

تبصره بند 3-9

340.000 ریال

بابت بیمه تکمیلی

سقف سالانه بیماریهای خاص و صعب العلاج

تبصره دو بند6-12

800.000.000 ریال

افزایش سقف سالانه

خدمات درمانی دندانپزشکی

سقف خانواده 20.000.000 ریال

ماده17

سقف بیمه‌ شده مجرد

15.000.000 ریال

سقف خانواده

30.000.000 ریال

افزایش تعرفه

سقف بستری عمومی

بند 1-19و تبصره یک

300.000.000 ریال

 
(پدر و مادر 200.000.000 ریال)

افزایش تعرفه

سقف بستری فوق تخصصی

بند 1-19و تبصره یک

600.000.000 ریال

(پدر و مادر 400.000.000 ریال)

افزایش سقف سالانه

هزینه عینک و لنز ماده 3-18 ارائه نمره چشم کامپیوتری ممهور به مهرمتخصص چشم نمره اپتومتریست باذکر نام و نام خانوادگی ---