کمک هزینه کفن و دفن

- هزینه کفن و دفن نیز یکی از حمایتهای کمکهای کوتاه مدت شرکت می‌باشد که از سر فصل هزینه‌های مذکور پرداخت می‌گردد و بازماندگان بیمه‌شده اصلی از آن بهره مند خواهند شد. میزان این کمک طبق مصوبه سازمان تأمین اجتماعی و معادل حداقل دستمزد ماهیانه سال فوت می‌باشد که بطور مقطوع و در وجه همسر، فرزند و یا پدر و مادر متوفی پرداخت خواهد شد.

- مطابق دستور اداری شماره 36195/5000 سازمان تأمین اجتماعی، به منظور مساعدت و با هدف تأمین بخشی از هزینه های مربوطه مبلغ مذکور در ازای فوت همسر نیز به مشمولین فوق الذکر پرداخت خواهد شد.

 

مدارک مورد نیاز جهت پرداخت کمک هزینه کفن و دفن :

  • گواهی فوت بیمار
  • ارائه اصل و تصویر تمامی صفحات شناسنامه
  • ارائه گواهی انحصار وراثت و کفالت
  • درخواست کتبی بازماندگان قانونی مشمول دریافت کمک هزینه
  • گواهی دفن