کمک هزینه ازدواج

شرایط پرداخت کمک هزینه ازدواج:

بیمه‌شده‌ای که ازدواج می‌نماید در صورت داشتن شرایط زیر از کمک ازدواج بهره‌مند خواهد شد:

1- بیمه‌شده ظرف 5 سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل 720 روز سابقه کار و پرداخت حق بیمه را داشته باشد. بنابر این سوابقی که حق بیمه آن پرداخت شده لیکن بیمه‌شده اشتغال به کار نداشته در این بخش منظور نخواهد شد.

2- در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی او با کار فرما قطع نشده باشد. منظور از قطع ارتباط بیمه‌شده یا کارفرما عدم اشتغال بیمه‌شده در چند روز قبل از ازدواج نبوده بلکه به مفهوم قطع کامل ارتباط بیمه‌شده با کارفرما به دلایلی نظیر استعفاء، باز خرید، اخراج و…. می‌باشد.

3- برای اولین بار ازدواج نموده باشد. در این ارتباط صرفاً شناسنامه بیمه‌شده ملاک نخواهد بود و در صورت تردید از ثبت احوال استعلام خواهد شد.

4- عقد ازدواج دائم بوده و در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.

میزان پرداخت کمک ازدواج عبارت است از جمع حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ظرف دو سال قبل از تاریخ ازدواج تقسیم بر 24.

در صورتیکه زن و شوهر هر دو مشمول دریافت کمک هزینه ازدواج باشند کمک مذکور به هر دو نفر پرداخت خواهد شد.

مدارک مورد نیاز:

به هنگام مراجعه برای دریافت این کمک هزینه، همراه داشتن این مدارک ضروری است:

  • اصل و تصویر کارت ملی بیمه شده اصلی و همسرش.
  • اصل و تصویر تمامی صفحات شناسنامه بیمه شده و همسرش.
  • اصل و تصویر سند ازدواج.
  • تکمیل فرم تأییدیه شرکت متبوعه مبنی بر گواهی اشتغال بیمه شده و پرداخت حق بیمه.