کمک هزینه بارداری

هر چند غرامت دستمزد ایام بارداری دارای مشترکات بسیاری با غرامت دستمزد ایام بیماری است و نوعی غرامت محسوب می‌گردد لیکن به دلیل ویژگیهای خاص از آن به عنوان یکی از حمایتهای کوتاه مدت یاد می‌شود.

پرداخت کمک بارداری علاوه بر شرایطی که در مورد غرامت دستمزد ایام بیماری به آن اشاره شد نیازمند 60 روز سابقه پرداخت حق بیمه قبل از زایمـان می‌باشد و میزان آن  2/3 متـوسط مـزد روزانه بیمه‌شده زن و حداکثر به مدت 6 ماه خواهد بود که بیمه‌شده زن در طـول بارداری و یا بعد از زایمان به طور یکجا و یا در چند نوبت از آن استفاده خواهد نمود لیکن در هر صورت مدت آن از مدتی که اشاره شد تجاوز نخواهد کرد. ضمناً چنانچه استراحت تجویزی کمتر از 6 ماه باشد همان مدت استراحت تجویز شده پرداخت خواهد شد و چنانچه بیمه‌شده زن به هر دلیل به فرزند خود شیر ندهد مدت پرداخت کمک بارداری حداکثر به مدت 84 روز خواهد بود.

نحوه محاسبه کمک بارداری بدون شیردهی :

2/3 × مدت استراحت تجویزی حداکثر 84 روز × متوسط مزد

نحوه محاسبه کمک بارداری توام با شیردهی در صورتیکه ماههای استراحت 30 روز باشد :

2/3 × مدت استراحت در صورتیکه ماههای استراحت 30 روز باشد × متوسط مزد

 

کمک هزینه بارداری در صورتی به زنان بیمه شده اصلی پرداخت می‌شود که شرایط زیر را داشته باشند:

  • ظرف یک سال پیش از زایمان، حق بیمه 60 روز کارکرد را پرداخت کرده باشند.
  • در مدت استراحت ایام بارداری به کار اشتغال نداشته باشند.
  • از کارفرما در مدت استراحت ایام بارداری مزد یا حقوق دریافت نکرده باشند.
  • روز قبل از شروع استراحت، مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی بوده باشند.
  • پزشک معتمد شرکت استراحت پزشکی بیمه شده و تغذیه احتمالی نوزاد با شیر مادر را تأیید کند.
  • ارائه تصویرصفحات اول و دوم شناسنامه مادر و صفحه اول نوزاد الزامیست.
  • رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما در طول دوره استراحت و قبل از آن قطع نشده باشد.