پوشش بیمه حوادث گروهی مسافران نوروزی

یکشنبه 20 بهمن 1398

در جهت ایجاد تسهیلات برای مسافران نوروزی:

تمامی مسافران محترم و معزز نوروزی در ایام نوروز از مورخ 1398/12/25 لغایت پایان 1399/01/15 تا سقف 6.000.000.000 ریال با شرایط و تعهدات سرمایه فوت و نقص عضو ناشی از حوادث مشمول بیمه هر نفر از بیمه شدگان در هر حادثه به مبلغ 200 میلیون ریال و بابت هزینه های پزشکی هر نفر در هر حادثه تا مبلغ 50 میلیون ریال، تحت پوشش بیمه حوادث گروهی قرار گرفته اند.