جدول انواع وام

 

ردیف

نوع وام

مبلغ حق السهم نزد صندوق پس انداز کارکنان

سقف وام

بازپرداخت

کارمزد

توضیحات

1

ضروری

تا 20.000.000 ریال حق السهم نزد صندوق.

70,000,000

36ماه

8درصد

بازپرداخت اقساط وام از 24 ماه به 36 ماه و کارمزد وام از 12% به 8% تغییر یافت.

از 20.000.001 ریال تا 40.000.000 ریال حق السهم نزد صندوق.

90,000,000

36ماه

8درصد

از 40.000.001 ریال تا 60.000.000 ریال حق السهم نزد صندوق.

100,000,000

36ماه

8درصد

از 60.000.001 ریال تا 80.000.000 ریال حق السهم نزد صندوق.

120,000,000

36ماه

8درصد

از 80.000.001 ریال به بالا حق السهم نزد صندوق.

150,000,000

36ماه

8درصد

2

دانشجویی

نوع اول: کاردانی.

40,000,000

36ماه

8درصد

بازپرداخت اقساط وام از 24 ماه به 36 ماه و کارمزد وام از 12% به 8% تغییر یافت.

نوع دوم: دانشجوی دوم در یک خانواده و هم زمان. (کاردانی)

20,000,000

36ماه

8درصد

نوع سوم: کارشناسی.

60,000,000

36ماه

8درصد

نوع چهارم: دانشجوی دوم در یک خانواده و هم زمان. (کارشناسی)

30,000,000

36ماه

8درصد

نوع پنجم: کارشناسی ارشد.

90,000,000

36ماه

8درصد

نوع ششم: دکترا.

10,000,000

36ماه

8درصد

3

وام زیارتی

50,000,000

18ماه

بدون کارمزد

بازپرداخت اقساط وام از 12 ماه به 18 ماه تغییر یافت.

4

وام ازدواج

50,000,000

24ماه

کارمزد 100.000

بازپرداخت اقساط وام از 20 ماه به 24 ماه تغییر یافت.