خدمات فنی

پیمانکاران و مسئولین سالن قبل از برگزاری نمایشگاه با حضور در سالنهای نمایشگاهی خدمات مربوط به برق، چیدمان غرفه، تلفن، اینترنت، تابلو نویسی و غیره را ارائه می دهند:
اینترنت : شرکت بومرنگ آقای سلاحی 09176336001
تابلو نویسی : آقای عابدینی 09106831902
خدمات صوت و تصویر :شرکت آوا رسانه فدک آقای نواب پور 09347699222 - آقای نوایی 09125336961
خدمات برق و تاسیسات : شرکت شیدز پارس کیش 09347695958