خدمات درمانی در ایام نوروز

براساس خبر تاریخ 28 اسفندماه گذشته مبنی بر بیمه تمامی گردشگران نوروزی جزیره زیبای کیش، طی ایام تعطیل، حضور کارکنان حوزه بیمه و درمان در شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش، تمامی امور درمانی گردشگران نوروزی و پرسنل سازمان منطقه آزاد کیش و شرکتهای تابعه که مشتمل بر 26 پرونده بیمارستانی و 40 معرفینامه به مراکز خدمات درمانی بوده در اسرع وقت انجام گرفته که رضایت کامل این افراد را بهمراه داشته است. همچنین بالغ بر 180 مورد مراجعه جهت صدور تعویض و یا ابطال دفترچه های خدمات درمان نیز در کوتاهترین زمان پاسخدهی گردید.
گفتنی است در خصوص حوادث منجر به مراجعه گردشگران به بیمارستان کیش آمار موجود حاکی از این امر میباشد که میزان حوادث نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است و این نشان از آرامش و رعایت مقررات و امنیت حاکم بر جزیره زیبای کیش در این ایام بوده است.