شرایط اختصاصی وام ضروری

شرایط اختصاصی وام ضروری
1- وام ضروری براساس میزان حق السهم نزد صندوق پس انداز و حداکثر تا سقف مبلغ 200 میلیون ریال قابل پرداخت می باشد.
2-  درخواست مجدد برای دریافت وام ضروری در صورتی امکان پذیر است که تمام یا حداقل دو سوم وام قبلی تسویه شده باشد. (مانده وام قبلی به حساب واریز و فیش آن ارائه شود)