شرایط اختصاصی وام ازدواج

1- حداکثر شش ماه از تاریخ ازدواج در زمان درخواست وام، سپری شده باشد.
2- وام ازدواج در طول همکاری با سازمان، شرکت ها و مؤسسات تابعه برای یکبار و ازدواج اول قابل پرداخت می باشد و تنها در صورت فوت همسر و ازدواج مجدد متقاضی، برای بار دوم قابل پرداخت است.
3-  ارائه اصل و تصویر سند ازدواج (عقدنامه)، شناسنامه زوج و زوجه از سوی متقاضی وام ازدواج، الزامی می باشد.
4-  مبلغ وام ازدواج 70 میلیون ریال است و در صورتی که زوج و زوجه هر دو از کارکنان سازمان، شرکت ها و مؤسسات تابعه باشند به هر یک 70 میلیون ریال جمعاً 140 میلیون ریال قابل پرداخت خواهد بود.