شرایط اختصاصی وام زیارتی

1-  ارائه تصویر فیش واریزی یا مدارک اعزام معتبر از سوی متقاضی دریافت وام الزامی می باشد..
2- درخواست مجدد وام زیارتی منوط به تسویه کامل وام قبلی می باشد.
3- وام زیارتی حداکثر به پنج نفر از اعضای خانواده متقاضی (با احتساب پدر و مادر) اعطاء می شود.
4- وام زیارتی مربوط به سفرهای زیارتی حج تمتع، عمره، عتبات عالیات(کربلای معلی و سوریه) و سایر اماکن مقدس خارج از کشور می باشد.
5- وام زیارتی به هر یک از متقاضیان حداکثر تا سقف 50 میلیون ریال شامل 5 نفر از اعضاء خانواده با احتساب پدر و مادر (برای هر نفر مبلغ 10 میلیون ریال) در نظر گرفته شده است.