مدیریت مالی

اهم فعالیتها و وظایف این مدیریت به شرح ذیل می باشد: 

*  این اداره مسئولیت انجام رسیدگی و ثبت کلیه صورتحساب های مربوط به شرکت اعم از صورت وضعیت پروژه های مشارکتی، خریدها و صورت هزینه های انجام شده توسط تنخواه گردان ها و سایر هزینه های عملیاتی شرکت و صدور مجوز پرداخت های مربوطه را عهده دار می باشد.

*  تهیه و تنظیم لیست حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان و ثبت اسناد مربوط به دفاتر مالی شرکت و انجام امور مالی مربوط به امور رفاه و درمان و همچنین انجام امور مالی مربوط به کارکنان تعاونی سازمان منطقه آزاد کیش (شاغل در شرکت) از اهم وظایف این اداره می باشد.

* نگهداری و حفظ موجودی مواد و کالای متعلق به شرکت و ثبت کلیه وقایع مالی مربوط اعم از خرید، مصرف ... و همچنین تهیه گزارشات مدیریتی مورد نیاز در مقاطع زمانی مختلف، اهم وظایف این اداره می باشد.

* نگهداری و حفظ اموال ودارائی های شرکت و ثبت کلیه وقایع مالی مربوطه اعم از خرید، فروش، اسقاط و ... و همچنین تهیه گزارشات مدیریتی مورد نیاز در مقاطع زمانی مختلف، اهم وظایف این اداره می باشد.