بازدید سرپرست شرکت از پروژه های مشارکتی

یکشنبه 9 دی 1397


سرپرست شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش ضمن بازدید از پروژه های مشارکتی، نسبت به لزوم رعایت برنامه های زمانبندی تأکید نمودند.

آقای دکتر آخوندی با همراهی معاونین شرکت از پروژه های در حال اجرای شرکت شامل: کیش رویای زندگی- فرهیختگان – دامون ساحلی 2 – مجموعه خدماتی سرو و شهرک سبز بازدید کردند.
با بیان نظرات و راهنمایی های ایشان درمجموعه کیش رویای زندگی، بلوک های 4 و 5 در پایان تابستان 98 به بهره برداری خواهد رسید و پروژه فرهیختگان در فاز 7 صدف نیز که در حال حاضر بیش از 75 درصد پیشرفت داشته و طبق برنامه، پایان سال جاری با استفاده از مصالح و تجهیزات مرغوب، آماده تحویل میشود.
پروژه دامون ساحلی 2 در نوار ساحلی و مجموعه خدماتی سرو در شهرک نوبنیاد  بنا به دلایلی، انحراف از برنامه زمانبندی و توقف عملیات داشتند که آقای دکترآخوندی نسبت به شروع مجدد فعالیت، مذاکره با مدیران ارشد پروژه و تأمین مالی آن تأکید نمودند.
شهرک سبز نیز در بلوک رز آماده تحویل بوده و بلوک نرگس طبق برنامه زمانبندی تا پایان سال 97 تحویل میگردد.