اطلاعیه شمار0 72

((آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای))

 شماره 120/م/ع/1400

موضوع مزایده: پیش فروش 47 واحد مسکونی در برج های شماره 1، 4 و 5 پروژه مسکونی رویای کیش واقع در جزیره زیبای کیش و واگذاری قطعی 2 سهم از 11 سهم املاک ثبتی شماره های 668/12 و 668/13 واقع در بخش دو بوشهر و واگذاری استیجاری واحد خدماتی G16 واقع در مجتمع بیست جزیره زیبای کیش

جهت دریافت اسناد به این لینک مراجعه نمائید.