تجهیزات اضافه

تأمین تجهیزات اضافه (شامل میز ، صندلی، مبل، آبسرد کن ، LCD، ویترین و ... ) مورد نیاز غرفه داران و شرکت کنندگان در نمایشگاه ها
نام شرکت: کاربرد کیش
تلفن همراه: ٠٩١٢٥٣٠٨٦٥٤ آقای سیامک الموتی، ٠٩٣٩٢٥٨٧٣٥٠ آقای جیرودی
توجه: ملاک قیمت اجاره تجهیزات بر اساس فرم مصوب این شرکت می باشد.

نرخ اجاره خدمات جانبی
نرخ اجاره تجهیزات اضافه غرفه