اطلاعیه شماره 82

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای 124

موضوع مزایده : واگذاری قطعی تعداد 6  باب غرف تجاری به شماره های NE-114 (شماره پلاک 179)، NW-116 (شماره پلاک 152)، NW-117 ( شماره پلاک 153)،  NW-118 (شماره پلاک 154)، NW-119 ( شمار  پلاک 155)، NW-120 (شماره پلاک 156) واقع در جزیره زیبای کیش، طبقه اول، بازار ونوس

جهت خرید اسناد به سامانه مناقصات و مزایدات به آدرس idctender.kish.ir مراجعه نمائید.