اطلاعیه شماره 80

آگهی اعلام ارزش روز زمین قطعه VC-17 (فراخوان عمومی به شماره 10/ف/1401) و آغاز مرحله دوم ارزیابی متقاضیان منتخب جهت مشارکت در طراحی و احداث مجتمع مسکونی در قطعه مذکور

جهت دریافت فرم ارزیابی مرحله دوم VC-17 اینجا کلیک نمائید.