اطلاعیه شماره 70

(( آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای))

 شماره 119/م/ع/1400

موضوع مزایده : واگذاری استیجاری تعداد 8  واحد غرف تجاری به شماره های NE-114 (شماره پلاک 179 ) ، NE-115( شماره پلاک 178 ) ،NE-116  (شماره پلاک 177 ) ، NW-116 (شماره پلاک 152 ) ،NW-117 ( شماره پلاک 153)  ، NW-118 ( شماره پلاک 154)  ، NW-119 ( شماره پلاک 155) ، NW-120 ( شماره پلاک 156) واقع در جزیره کیش ، بازار ونوس طبقه اول

جهت خرید اسناد به اینجا مراجعه نمائید.