اطلاعیه شماره 69

آگهی استعلام محلی

موضوع : (( استعلام بهاء معاملات متوسط))

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش در نظر دارد " نسبت به خرید دستگاه ها، لوازم و متعلقات مورد نیاز جهت راه اندازی سیستم پیجینگ سالن شماره 1 نمایشگاه بین المللی کیش" از طریق استعلام بهاء اقدام نماید، لذا از کلیه شرکت ها، پیمانکاران و فروشگاههای فعال و دارای سابقه در این زمینه دعوت به عمل می آید ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ 1400/08/17 با مراجعه به این شرکت اسناد استعلام بهاء را دریافت و پاکت قیمت پیشنهادی خود را در مهلت مذکور به اداره پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش تحویل نمایند.

لازم به ذکر است ارائه مجوز فعالیت اقتصادی مرتبط با موضوع استعلام الزامی است.