اطلاعیه شماره 67

آگهی استعلام محلی

موضوع : (( استعلام بهاء معاملات متوسط))

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش در نظر دارد "نسبت به خرید لوازم مورد نیاز صوت و تصویر سالن خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی کیش " از طریق استعلام بهاء اقدام نماید، لذا از کلیه شرکت ها، پیمانکاران و فروشگاههای فعال و دارای سابقه در این زمینه دعوت به عمل می آید ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ 1400/07/29 با مراجعه به این شرکت اسناد استعلام بهاء را دریافت و پاکت قیمت پیشنهادی خود را در مهلت مذکور به اداره پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش تحویل نمایند.

لازم به ذکر است ارائه مجوز فعالیت اقتصادی مرتبط با موضوع استعلام الزامی است.