اطلاعیه شماره 65

آگهی استعلام محلی

موضوع : (( استعلام بهاء معاملات متوسط به شرح ذیل))

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش در نظر دارد موارد بشرح جدول ذیل را از طریق استعلام بهای معاملات متوسط اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکاران فعال و دارای سابقه در این زمینه دعوت بعمل می آید ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ 1400/07/04 با مراجعه به اداره پشتیبانی اسناد استعلام را دریافت و پیشنهاد خود را در مهلت مذکور به اداره پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش تحویل نمایند.

ردیف

شرح

تاریخ انتشار آگهی

تاریخ دریافت و تحویل پاکات

1

خرید 15000 متر مربع موکت کبریتی ( 12000 متر مربع رنگ طوسی و 3000 متر مربع رنگ قرمز ) جهت کفپوش سالن نمایشگاه بین المللی کیش

1400/07/04

7 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی

2

خرید 13000 کیلوگرم پلاستیک با عرض 8 متر ( 300 رول ) جهت کفپوش سالن نمایشگاه بین المللی کیش

1400/07/04

7 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی

3

اجرای عملیات نظافت و تأمین نیروی خدماتی مورد نیاز جهت کار در سالن نمایشگاه بین المللی کیش

1400/07/04

7 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی