اطلاعیه شماره 58

در راستای مصوبات شورای سلامت جزیره کیش  و به منظور حفظ سلامتی هموطنان عزیز، مهلت خرید، تحویل و بازگشایی پاکات مزایده مذکور به شرح ذیل تمدید گردید.

  • خرید اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۶
  • تحویل پاکات مزایده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱
  • بازگشایی پاکات مزایده راس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۳  در محل مرکز همایشهای بین المللی خلیج فارس.

جهت اطلاعات بیشتر به سایت مناقصات شرکت  مراجعه فرمایید.