اطلاعیه شماره 56

تجدید آگهی استعلام محلی

موضوع : (( استعلام بهاء معاملات متوسط به شرح ذیل))

تهیه ، اجراء و نصب یک عدد درب آهنی ( درب بارانداز) جهت سالن شماره 2 نمایشگاه بین المللی کیش .

تاریخ انتشار آگهی :  1400/05/13 .

تاریخ دریافت و تحویل پاکات :  7 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی .