اطلاعیه شماره 53

آگهی استعلام محلی

موضوع : (( استعلام بهاء معاملات متوسط به شرح ذیل))

انجام خدمات راهبری ، تعمیر و نگهداری کلیه سیستم های صوتی و تصویری و تجهیزات فنی مرکز همایش های بین المللی کیش .

تاریخ انتشار آگهی :  1400/04/23 .

تاریخ تحویل پاکات :  7 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی .