اطلاعیه شماره 52

آگهی استعلام محلی

موضوع : (( استعلام بهاء معاملات متوسط به شرح ذیل))

انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی سیستم های اعلام حریق در ساختمان مجتمع اداری پارس و سالن نمایشگاه بین المللی کیش  .

تاریخ انتشار آگهی :  1400/04/23 .

تاریخ تحویل پاکات :  7 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی .