اطلاعیه شماره 51

آگهی استعلام محلی

موضوع : (( استعلام بهاء معاملات متوسط به شرح ذیل))

تهیه ، اجراء و نصب یک عدد درب آهنی ( درب بارانداز) جهت سالن شماره 2 نمایشگاه بین المللی کیش .

تاریخ انتشار آگهی :  1400/04/21 .

تاریخ تحویل پاکات :  7 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی .